امروز : 23 تیر 1403

50

طرح ها

50

مقاله ها

10

کتب
سوالات متداول
نحوه ی ثبت طرح در مرکز تحقیقات فیزیولوژی به چه صورت می باشد؟

با کارشناس مرکز هماهنگ کرده پس از تشکیل جلسه شورا و تعیین داورها در سامانه پژوهان ثبت می گردد.

از تجهیزات مرکز برای انجام طرح به چه شکل می توان بهره برد؟

در ابتدا فرم درخواست وسیله مورد نظر کامل شده و با کارشناس مربوطه هماهنگ می گردد.